Wat is Open Source Software?

Open source software is software met twee kenmerken:

  • De broncode van de software is vrij beschikbaar.
  • In het licentiemodel is het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van de software en bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer de broncode mag inzien, gebruiken, verbeteren, aanvullen en distribueren.

Een open source licentie dwingt vaak af dat de broncode van het product vrij beschikbaar moet zijn. Tevens dwingen veel open source licenties af dat software die afgeleid is van open source software of software die een gemodificeerde vorm is van open source software, zelf ook beschikbaar gemaakt moet worden onder dezelfde open source licentie. Als de licentie bepaalt dat de broncode vrij beschikbaar moet zijn, dient de broncode van afgeleide of gemodificeerde software ook vrij beschikbaar te zijn. Om helder te maken wanneer software open source software genoemd mag worden, zijn door de Open Source Initiative voorwaarden opgesteld waaraan een licentie moet voldoen, zodat de software die onder die licentie vrijgegeven wordt, open source genoemd mag worden.

Deze vrijheid om de software aan te passen heeft ertoe geleid dat belanghebbenden gezamenlijk werken om de software te verbeteren of uit te breiden, zonder dat eigendomskwesties deze samenwerking in de weg zitten. Deze nieuwe vorm van samenwerking, waarbij personen uit verschillende organisatie, landen of op persoonlijke titel gezamenlijk de software verder ontwikkelen, wordt de open source ontwikkelmethode genoemd.

Een voorbeeld van open source software is het content management systeem MMbase. MMBase is een veelzijdig en krachtig systeem om websites te maken en te onderhouden. Het toepassingsgebied van MMBase heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. In 2000 was het alleen nog in zwang bij de VPRO en enkele andere pionierende omroepen. In 2001 kwamen de eerste serieuze gebruikers buiten de publieke omroep en in 2002 is er inmiddels een rijke schakering van organisaties in binnen- en buitenland die MMBase gebruiken. Met name uitgevers, overheden, culturele organisaties, mediapartijen en onderwijsinstellingen zijn de laatste twee jaar gebruik gaan maken van MMBase. Zie voor meer informatie www.mmbase.org