Wat zijn Open Standaarden?

Het gaat bij OSOSS om open ICT-standaarden ten behoeve van interoperabiliteit van informatiesystemen (ofwel het vermogen tot gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen). Standaarden kunnen 'open' zijn of 'gesloten'. Onder een 'open standaard' verstaan we een standaard die voldoet aan de volgende eisen:

  1. De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een not-for-profit organisatie, en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking enz.);
  2. De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor een ieder mogelijk zijn om het te kopiĆ«ren,  beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet of tegen een nominale prijs;
  3. Het intellectuele eigendom - m.b.t. mogelijk aanwezige patenten - van (delen van) de standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis;
  4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard;

These requirements are a translation of the definition issued by the EIF:

  1. The standard is adopted and will be maintained by a not-for-profit organisation, and its ongoing development occurs on the basis of an open decision-making procedure available to all interested parties (consensus or majority decision etc.);
  2. The standard has been published and the standard specification document is available either freely or at a nominal charge. It must be permissible to all to copy, distribute and use it for no fee or at a nominal fee;
  3. Intellectual property - i.e. patents possibly present - of (parts of) the standard is irrevocably made available on a royalty-free
    basis;
  4. There are no constraints on the re-use of the standard.

Een voorbeeld van een open standaard is de XML standaard. XML staat voor Extensible Markup Language en wordt beheerd door W3C. Deze non-profit organisatie beheert samen met IETF de meeste internet standaarden. Op de website www.w3c.org zijn de specificaties van XML gratis verkrijgbaar. Er zijn fora waar over de nieuwe versie van XML gediscussieerd kan worden. Iedere organisatie kan lid worden van W3C tegen een beperkte vergoeding en aan het gebruik van XML worden geen beperkingen gesteld.